Toekomst Fonds

2 januari 2019

Vanaf dit moment kunnen deelnemers terecht bij pensioenkring Ballast Nedam bij Stap APF. Zij zijn bereikbaar op 050 - 582 79 70 of via mail: ballastnedam@stappensioen.nl

19 december 2018

Vandaag ontving het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam een brief van De Nederlandsche Bank, waarin deze verklaart geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar Stap APF.

12 december 2018

Hier vindt u een document met veelgestelde vragen over de overdracht naar Stap APF en de antwoorden daarop.

25 september 2018

In juni van dit jaar bent u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over het eindigen van de pensioenopbouw bij ons pensioenfonds voor medewerkers met een excedentregeling. Omdat de basisregeling vanaf 2016 al door Bpf Bouw wordt uitgevoerd, bouwt na 1 januari 2019 niemand nog pensioen op in het fonds.

Dat zou inhouden dat het fonds een gesloten fonds wordt dat alleen zorg draagt voor het beheer van de opgebouwde pensioenen en voor het doen van pensioenuitkeringen. Dat is niet in het belang van onze deelnemers.

Het Bestuur van BNPF heeft in de periode 2014 tot september 2018 verschillende alternatieven onderzocht voor de toekomst van BNPF. Het bestuur heeft daarbij ook gekeken of een andere partij voor het fonds kan zorgen en het kan beheren. De belangen van iedereen die geld in het fonds heeft moeten goed worden afgewogen.

Gebleken is dat een overdracht naar een goede andere pensioenuitvoerder uiteindelijk de beste oplossing is voor de deelnemers en gepensioneerden van BNPF. De belangrijkste criteria waren: een stabiele lange termijn oplossing, behoud van kans op toekomstige toeslagverlening, behoud van kwaliteit in de uitvoering van de pensioenregeling en behoud van identiteit van BNPF in een separate kring.

Op 20 september heeft het bestuur van BNPF daarom besloten tot het overdragen van de pensioenen van alle deelnemers aan Stap APF en liquidatie van BNPF. Hiermee is BNPF formeel ‘in liquidatie’ gegaan. Dit besluit wordt gesteund door het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht van het pensioenfonds. Het besluit van het bestuur moet nog wel worden beoordeeld door De Nederlandsche Bank, de nationale toezichthouder op de financiële sector.

Na goedkeuring van De Nederlandsche Bank zullen de opgebouwde pensioenen begin 2019 aan Stap APF worden overgedragen. Daarna zal in de loop van 2019 het pensioenfonds worden opgeheven (geliquideerd).

Wat is algemeen pensioenfonds Stap (Stap APF)?

Een APF is een pensioenfonds dat de pensioenregelingen van meerdere werkgevers uitvoert. Zodoende worden kosten en risico’s zoveel mogelijk over een grotere groep verdeeld. Dit komt alle deelnemers ten goede. Een APF houdt verschillende kringen aan, zowel bedoeld voor de pensioenregeling van één werkgever (single-client kring) als voor meer werkgevers (multi-client kring).

Algemeen Pensioenfonds Stap is een zelfstandige Stichting met een onafhankelijk bestuur. Het pensioenfonds maakt gebruik van gerenommeerde externe partijen. TKP Pensioen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het pensioenbeheer en TKP Investments voert het vermogensbeheer voor Pensioenfonds Stap uit. Stap sluit het beste aan bij de wensen en karakteristieken van BNPF.

Gevolgen overgang naar Stap

Als gevolg van de overdracht zullen het beheer en de behandeling van de pensioenen vanaf 2019 plaatsvinden bij Stap APF. Zij zullen na de overdracht ook de nieuwe contactpersoon zijn voor vragen over uw pensioen.

Het toeslagbeleid (inclusief de mogelijkheid van inhaaltoeslagen) zal niet wijzigen.

In de BNPF-kring wordt geen pensioen meer opgebouwd, de financiële positie van de BNPF-kring kan anders worden en ook wet- en regelgeving kan tot (noodzakelijke) aanpassingen leiden. 

De belangen van deelnemers en gepensioneerden worden behartigd door een Belanghebbendenorgaan. De zetels van dit Belanghebbendenorgaan worden ingevuld door het huidige bestuur van BNPF en een aantal leden van het huidige verantwoordingsorgaan van BNPF.

De komende periode

Een overdracht van pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder moet zorgvuldig gebeuren. Daarom wordt er in de komende maanden nauw samengewerkt met Stap APF om de pensioenrechten van alle deelnemers één op één over te zetten naar de administratie van Stap APF. 

Wij zullen op de website geregeld nieuwsberichten plaatsen over de voortgang. 

Het volgende nieuwsbericht is in de landelijke pers verspreid.

22 maart 2018

Toekomst Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Zoals bekend zijn de werkgever en het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam (BNPF) al enige tijd bezig met te onderzoeken hoe de pensioenregeling, ook in de toekomst, zo goed en zo kostenefficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.

Zo is de toekomstige pensioenopbouw in de basisregeling per 1 januari 2016 overgegaan naar BPF Bouw en wordt er bij BNPF vanaf die datum alleen nog pensioen in een excedentregeling opgebouwd. De met de werkgever afgesloten uitvoeringsovereenkomst loopt per 31 december 2018 af. Als gevolg hiervan vindt er vanaf 1 januari 2019 geen pensioenopbouw meer plaats bij BNPF.

Het bestuur van BNPF onderzoekt al geruime tijd wat vanaf 1 januari 2019 met de bij BNPF opgebouwde aanspraken moet gebeuren. Hiertoe onderzoekt zij diverse mogelijkheden, waaronder overgang naar een ander pensioenfonds of als zelfstandig ‘gesloten’ pensioenfonds doorgaan. Dergelijke onderzoeken, waarbij de belangen van alle verschillende deelnemersgroepen nauwgezet moeten worden afgewogen, zijn zeer complex en vergen daarom veel tijd. Het  verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zijn hier nadrukkelijk bij betrokken. Het bestuur heeft de verkennende werkzaamheden inmiddels afgerond en wil in de komende periode een aantal beslissingen gaan nemen.

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit proces.